Điện Máy Thành An by dienmaythanhan

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Z68JearFnXhyLPgSsdhk5wrJiWmdP5Sp&ll=10.841941540063544%2C106.79816395000003&z=18
https://drive.google.com/drive/folders/1gS67VLaJgoflPjbO28WW6W4gnFKlO04c
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQXtNmuZyMEHCLJrJsW9AlRQeoRW4ihZuwQq8hgHOBV1VkVPdIs9okoAHQlzaXgz3wJzY6V1iDWsNQb/pubhtml
https://sites.google.com/view/dienmaythanhan/
https://www.google.com/maps?cid=12284252994327904968
https://dienmaythanhanvn.business.site/
https://www.google.com/maps/place/Điện+máy+Thành+An/@10.8419458,106.7980887,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaa7a6f0379f182c8!8m2!3d10.8419458!4d106.7980887
https://docs.google.com/document/d/14hNJzKNn3DFJbwoPdcv9udzpS0NEgadR8ePZ_3jbn8U/edit
https://docs.google.com/document/d/1C3y0Y-XU1hP7an8tnzM3cpMZEQy54QjHIa2dDfGhnvU/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx6hDR_pA7nW2DxUpIiOL3a65K2VLm5ROGzivgMsiFpWikpQ/viewform
https://docs.google.com/drawings/d/1AUj2cz7pw2TFBhDompWAsdZOLpaX7ocXiVEiD-BJlCw/
https://twitter.com/i/moments/1309768561288593408
Social CEO Diệp Thành Nhơn
https://www.facebook.com/thanhnhon.diep.9
FB: https://www.facebook.com/thanhnhon.diep.9
Blogspot: https://diepthanhnhon.blogspot.com/
Amboute: https://about.me/diepthanhnhon
Siteview: https://sites.google.com/view/diepthanhnhon
Wixsite: https://diepthanhnhondienm.wixsite.com/diepthanhnhon
Weebly: https://diepthanhnhon.weebly.com/gi7899i-thi7879u.html
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/diepthanhnhon/
https://www.google.com/maps/dir/Trung+T%C3%A2m+Y+T%E1%BA%BF+Qu%E1%BA%ADn+9,+T%C4%83ng+Nh%C6%A1n+Ph%C3%BA,+P.+T%C4%83ng+Nh%C6%A1n+Ph%C3%BA+B,+Qu%E1%BA%ADn+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/%C4%90i%E1%BB%87n+m%C3%A1y+Th%C3%A0nh+An,+29A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+L%C3%A0ng+T%C4%83ng+Ph%C3%BA,+T%C4%83ng+Nh%C6%A1n+Ph%C3%BA+A,+Qu%E1%BA%ADn+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8398641,106.7829241,16z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x317527037c26848d:0x9e3c6e351a85457e!2m2!1d106.7797117!2d10.8333147!1m5!1m1!1s0x31752550a5edcf47:0xaa7a6f0379f182c8!2m2!1d106.7980887!2d10.8419458?hl=vi-VN

https://www.google.com/maps/dir/Ch%C3%B9a+Ho%E1%BA%B1ng+Ph%C3%A1p,+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+L%C3%AA+L%E1%BB%A3i,+T%C3%A2n+Th%E1%BB%9Bi+3,+T%C3%A2n+Hi%E1%BB%87p,+H%C3%B3c+M%C3%B4n,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/%C4%90i%E1%BB%87n+m%C3%A1y+Th%C3%A0nh+An,+29A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+L%C3%A0ng+T%C4%83ng+Ph%C3%BA,+T%C4%83ng+Nh%C6%A1n+Ph%C3%BA+A,+Qu%E1%BA%ADn+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8398641,106.7829241,16z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3174d575f67f9c1d:0xc8ce7b82c763b792!2m2!1d106.581685!2d10.9004403!1m5!1m1!1s0x31752550a5edcf47:0xaa7a6f0379f182c8!2m2!1d106.7980887!2d10.8419458?hl=vi-VN

https://www.google.com/maps/dir/Du+l%E1%BB%8Bch+Sinh+th%C3%A1i+Th%E1%BB%A7y+Ch%C3%A2u,+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+t%E1%BB%89nh+743A,+B%C3%ACnh+Th%E1%BA%AFng,+D%C4%A9+An,+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n+m%C3%A1y+Th%C3%A0nh+An,+29A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+L%C3%A0ng+T%C4%83ng+Ph%C3%BA,+T%C4%83ng+Nh%C6%A1n+Ph%C3%BA+A,+Qu%E1%BA%ADn+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8572495,106.621518,12z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3174df309b9368fd:0x6ab1c4639aee74d0!2m2!1d106.8201435!2d10.8986289!1m5!1m1!1s0x31752550a5edcf47:0xaa7a6f0379f182c8!2m2!1d106.7980887!2d10.8419458?hl=vi-VN

https://www.google.com/maps/dir/C%C3%B4ng+vi%C3%AAn+Ho%C3%A0ng+V%C4%83n+Th%E1%BB%A5,+Ho%C3%A0ng+V%C4%83n+Th%E1%BB%A5,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+2,+T%C3%A2n+B%C3%ACnh,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/%C4%90i%E1%BB%87n+m%C3%A1y+Th%C3%A0nh+An,+29A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+L%C3%A0ng+T%C4%83ng+Ph%C3%BA,+T%C4%83ng+Nh%C6%A1n+Ph%C3%BA+A,+Qu%E1%BA%ADn+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.871136,106.7794743,14z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3175292fe33e6ca3:0x30a1cbb2b5d98dbf!2m2!1d106.6644873!2d10.801902!1m5!1m1!1s0x31752550a5edcf47:0xaa7a6f0379f182c8!2m2!1d106.7980887!2d10.8419458?hl=vi-VN

https://www.google.com/maps/dir/Khu+Du+L%E1%BB%8Bch+The+BCR,+Tam+%C4%90a,+P,+Qu%E1%BA%ADn+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/%C4%90i%E1%BB%87n+m%C3%A1y+Th%C3%A0nh+An,+29A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+L%C3%A0ng+T%C4%83ng+Ph%C3%BA,+T%C4%83ng+Nh%C6%A1n+Ph%C3%BA+A,+Qu%E1%BA%ADn+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8212576,106.695494,13z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3175213bb6d5a967:0x7aaf3d4585b2ecf0!2m2!1d106.8379869!2d10.8032018!1m5!1m1!1s0x31752550a5edcf47:0xaa7a6f0379f182c8!2m2!1d106.7980887!2d10.8419458?hl=vi-VN

https://www.google.com/maps/dir/PHIM+TR%C6%AF%C6%A0%CC%80NG+PARIS,+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+V%C3%B5+Ch%C3%AD+C%C3%B4ng,+Ph%C3%BA+H%E1%BB%AFu,+Qu%E1%BA%ADn+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/%C4%90i%E1%BB%87n+m%C3%A1y+Th%C3%A0nh+An,+29A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+L%C3%A0ng+T%C4%83ng+Ph%C3%BA,+T%C4%83ng+Nh%C6%A1n+Ph%C3%BA+A,+Qu%E1%BA%ADn+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8149373,106.7781653,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3175242737f5d2ab:0x9a36c2aacf1c702!2m2!1d106.7873796!2d10.7834086!1m5!1m1!1s0x31752550a5edcf47:0xaa7a6f0379f182c8!2m2!1d106.7980887!2d10.8419458?hl=vi-VN

https://www.google.com/maps/dir/B%C6%B0u+%C4%90i%E1%BB%87n+B%C3%ACnh+An,+Qu%E1%BB%91c+l%E1%BB%99+1K,+B%C3%ACnh+Th%E1%BA%AFng,+Th%E1%BB%8B+x%C3%A3+D%C4%A9+An,+B%C3%ACnh+D%C6%B0%C6%A1ng/%C4%90i%E1%BB%87n+m%C3%A1y+Th%C3%A0nh+An,+29A+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+L%C3%A0ng+T%C4%83ng+Ph%C3%BA,+T%C4%83ng+Nh%C6%A1n+Ph%C3%BA+A,+Qu%E1%BA%ADn+9,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.8457547,106.8063409,15z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x3174d8ea49069e09:0x8049d7525d5cd686!2m2!1d106.7919002!2d10.8968842!1m5!1m1!1s0x31752550a5edcf47:0xaa7a6f0379f182c8!2m2!1d106.7980887!2d10.8419458?hl=vi-VN

https://www.scribblemaps.com/maps/view/Điện_máy_Thành_An/dienmaythanhan
https://www.zeemaps.com/view?group=3943462
Giới thiệu Điện Máy Thành An: https://www.youtube.com/watch?v=xMclSxGkclQ
Điều hòa âm trần: https://www.youtube.com/watch?v=VOP9gJG2K-8
- Điều hòa multi: https://www.youtube.com/watch?v=Kv6Ruk-yciI
- Điều hòa âm trần nối ống gió: https://www.youtube.com/watch?v=nkQbl-mMTMs
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QrXXU7zCONrmsQ5vWFp-adPSQUeXabH7TYNy_rFnu64/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kIlvhh-9ZKsjyq1Mi05gzDxtY5ut5hz3_CJdu6NTF3M/edit
https://www.google.com/search?q=%C4%90i%E1%BB%87n+m%C3%A1y+Th%C3%A0nh+An&kponly=&kgmid=/g/11jpkcfzdg
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dienmaythanhan1%40gmail.com&ctz=Asia%2FHo_Chi_Minh

None yet!
Log in to post a review or comment.
Similar Games

Don't Miff off Weebs(small demo)


Giantess/Shrunk Dimensions (W.I.P) New Poll: 2/6!


Fábio de Lima


Cat Baby


Hinduism caste system play through


Average rating
Not yet rated
Written by
dienmaythanhan

Plays
169
HTML Game
Added 05 Dec 2020

Share

Support

Forums