جنگل اسرار آمیز by mimbele

داستانی که میخوانید درباره ی جنگلی سحر آمیز است که ادامه ی آن بر اساس آنچه تصمیم می گیرید تحقق میابد. این داستان 9 پایان متنفاوت دارد که بعضی فجیح و بعضی خوب هستند. در این جنگل ممکن است هر اتفاقی بیفتد پس در تصمیمات خوب بسیار دقت کنید.
None yet!
Log in to post a review or comment.
Similar Games

A Connecticut Yankee in King Arthur's Court


The Good, The Bad, and The Abused


Sigmund's Quest


Fantasy Warriors: the Dungeon of Doom


Los tres ogros.


Average rating
Not yet rated
Written by
mimbele

Plays
262
External Link
Published 11 Sep 2017

Share

Support

Forums